Referat fra vores generalforsamling

Referat fra Liberal Alliance Dragør Lokalforenings ordinære generalforsamling 4. maj 2015 kl. 19.00

Formand Trine Søe bød kort velkommen til de fremmødte.

1) Valg af dirigent og referent
Nathali Selmeczi Leth (Formand for LA i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten fandt, at mødet var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne og dermed lovligt.

Lasse Grosbøl (Næstformand i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til referent.

2) Valg af stemmetællere
Torben Kristensen blev valgt til stemmetæller.

3) Formandens beretning
Formand Trine Søe aflagde beretning om året i foreningen. Året havde været præget af at byrådsmedlem, tidligere borgmester, Asger Larsen var skiftet til LA. Det gav en god platform for at nå ud til borgerne i kommunen. Fokus for næste år er, at styrke foreningens struktur, så foreningen kan blive mere synlig og tiltrække flere medlemmer.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
Trine gennemgik regnskabet for 2014. Regnskabet er udført af storkredsens kasserer Niels Hammer-Jespersen, og revideret som en del af storkredsens regnskab af storkredsens revisor Troels B. Jensen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6) Godkendelse af budget
Formand Trine Søe fremlagde budget for 2015. Planen er, at foreningen sparer så meget som muligt op til KV17.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Trine Søe blev genvalgt som formand uden modkandidat.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Torben Kristensen
Annegrethe Skov
Thomas Koch (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)
Allan Lavridsen (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)

Der blev ikke valgt suppleanter.

8) Valg af kasserer, revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte at lade regnskabet føre af storkredsen, så kasserer forbliver kasserer for storkredsen Niels Hammer-Jespersen, og revisor forbliver storkredsens revisor Troels B. Jensen.

9) Eventuelt
Det blev foreslået, at der skulle være politisk drøftelse til næste generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede mødet.