Udvikling og vækst

Tirsdag den 10. oktober afholdt Dragør Erhverv, som optakt til kommunalvalget, en erhvervspolitisk høring hvor spidskandidaterne kunne fortælle om hvordan de i fremtiden vil arbejde for at skabe et mere dynamisk og bæredygtigt erhvervsliv i Dragør.

Klare holdninger fra Liberal Alliance

For at skabe mere vækst og dynamik for vort lokale erhvervsliv er sagen enkel, vort lokale erhvervsliv skal have færre offentlige omkostninger i form af mindre skatter, afgifter og ikke mindst lokale handelsafgifter. Her er Liberal Alliances klare bud på bedre muligheder for erhvervslivet.,

Offentlig erhvervsfremme skal ske ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet. Og det bør ske gennem lavere skatter og smidig offentlig administration – ikke gennem offentlige puljer til projekter, jobkonsulenter og andre quick-fix løsninger. Kommunen skal kun udføre kerneopgaver og ikke konkurrere med private initiativer. De bedste vilkår for erhvervslivet sikres gennem lavere afgifter, en lavere grad af regulering og en mindre bureaukratisk offentlig administration.

Dækningsafgifte skal væk.

Dækningsafgiften er konkurrenceforvridende, fordi det kun er godt halvdelen af kommunerne, som opkræver dækningsafgift af deres virksomheder, og der er store forskelle på størrelsen af afgiften. Dækningsafgiften er en særskat, og kommunen skal begrænse opkrævningen til et absolut minimum og ideelt helt fjerne den.

Lokale handelsafgifter.

Det lokale erhvervsliv pålægges en lang række kommunale afgifter, f.eks. stadeafgifter, udeserverings afgifter osv. Ved at fjerne eller sænke disse handelsafgifter forbedrer vi det lokale erhvervslivs generelle ramme vilkår til gavn for de erhvervsdrivende, borgerne og turister.  Afgifter er skadelige for erhvervslivet og bør derfor fjernes eller sænkes til et minimum.

Udligningsregler.

Både nettomodtagerkommuner og nettoyderkommunerne mister incitament til at føre en ambitiøs vækstpolitik. Når skattegrundlaget stiger som følge af ressourcestærke tilflyttere, nye virksomheder eller generel vækst, tager den kommunale udligning op til 92 % af de ekstra kommunale indtægter. Udligningen kan være en barriere for at sænke skatterne i kommunerne, fordi en ændret adfærd kommer udligningsordingen til fordel.  Sænker man f.eks. grundskylden i en kommune, og grundpriserne som konsekvens stiger, så stiger udligningen også. Ved at gøre udligningsordningen mere retfærdig, kan man ansvarliggøre kommunerne og dermed give dem incitamenter.

Byggesagsgebyrer.

Høje byggesagsgebyrer er skadeligt for byggeriet og dermed for væksten. Det bør være en kommunalpolitisk målsætning at have så lave byggesagsgebyrer som muligt. Det vil skabe incitamenter for at iværksætte byggerier. ¨Både for private og for erhvervslivet.

Liberal erhvervspolitik.

Det arbejder vi for i Liberal Alliance, virksomheder i vækst. Dragør skal være de selvstændiges paradis og dermed bliver Dragør hovedstadsområdets mest attraktive bopælskommune. Vi skal derfor have øget antallet af private arbejdspladser – både små og store. Og kommunen skal være konkurrencedygtig på både pris og service. Vi skal fremme privat erhverv i alle sektorer og i hele kommunen og kommunen skal så vidt det er muligt købe varer og ydelser lokalt. Erhvervsservice skal aktivt promovere virksomheder både i og uden for kommunen og vi skal tænke nyt og gerne kopiere de bedste ideer fra andre kommuner.

Med venlig hilsen

Asger Larsen

Spidkandidat for
Liberal Alliance   

 

KV17 af Asger Larsen

Asger Larsen, Tidligere Borgmester i Dragør.

Mit navn er Asger Larsen. Jeg er 64 år og spidskandidat for Liberal Alliance.

Jeg har i 24 år aktivt deltaget i det lokalpolitiske arbejde i Dragør Kommunalbestyrelse og valgte i januar 2015 at gå til Liberal Alliance.

”Tungtvejende grunde til at vælge Liberal Alliance”       

Asger Larsen, spidskandidat

Udvikling og vækst

Der var tungvejende grunde til at jeg i januar 2015 valgte Liberal Alliance. Liberal Alliance står for en lokalt orienteret politik, baseret på borgerlige/liberale værdier, som jeg også står for.

Klare holdninger til kommunens bæredygtighed og selvstændighed er alt afgørende for den fremtidige udvikling og må ikke være en stopklods for debat og dialog med borgerne. Alt for længe har ”politisk korrekthed” været præget af manglende tiltag som skal sikre lokalsamfundets fremtid og dermed borgernes muligheder for  

”mere frihed – lavere skatter – højere vækst og mindre bureaukrati”.

Liberal Alliances mål er at Dragør skal være den mest attraktive bopælskommune i Hovedstadsområdet.

Lokalt vil Liberal Alliance gennem det politiske arbejde for en positiv udvikling på de kommunale kerneområder og ikke mindst væsentlige og mærkbare forbedringer af den kollektive trafik. Alt for længe har den offentlig busbetjening været for dårlig, det skal der gøres noget ved..

Liberal Alliance står for fornyelse og nytænkning og vi vil fastholde de borgerlige partier på afgivne valgløfter og i det hele taget påvirke beslutningsprocesserne i så høj grad som muligt. Alt selvfølgelig i dyb respekt for Dragør særegenhed og lange kulturelle historie.   

Også i det landspolitiske perspektiv gør Liberal Alliance en forskel.

Liberal Alliances program er en forfriskende fornyelse og med en nutidighed, der er grundigt dokumenteret og bekræftet af mange af landets bedste og førende forskere, analytikere og økonomer.

Liberal Alliances program er holdningerne klare og en fast kurs er lagt, uden de mange populistiske kompromisser, vi desværre har set fra de øvrige borgerlige partiers side.

Hos Liberal Alliance finder man klare præcise holdninger på særligt fire områder;

”skattepolitik, gang i væksten, mindre bureaukrati og frihed med færre forbud og påbud”.

Med andre ord er Liberal Alliance er et nutidigt, moderne liberalt/ borgerligt parti. Liberal Alliance følger med tiden og har indset, at vi er nødt til, at have love, regler, erhvervsforhold, skatter og afgifter, der gør handelsnationen Danmark konkurrencedygtig i en global Verden, så vi kan bevare og udbygge den velfærd, tidligere generationer har skabt.  

Ved valget i november 2017 er det mit håb at vælgerne vil give Liberal Alliance et klart og styrket mandat til at få optimal indflydelse på beslutningsprocessen og dermed udviklingen i kommunen, dette til gavn for byens borger.   

Sæt kryds ved din spidskandidat Asger Larsen – valget er dit, det er dig der betaler.

Asger Larsen

Der er 100 gode grunde til at stemme på Liberal Alliance, her er der fire gode grunde.

”Mere frihed, Lavere skatter, Højere vækst og Mindre bureaukrati”.

Liberal Alliance ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for Dragørs borgere – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt. Målet er at Dragør skal være Danmarks mest attraktive bopælskommune.