Valget er udskrevet!

Så kom datoen for Folketingsvalget – vi skal til Folketingsvalg torsdag den 18. juni 2015.

Vil du være med?
Meningsmålingerne for LA er opadgående, og sommervejret er på vej – det bliver en flot valgkamp! Har du lyst til at give en hånd med? Vi skal have hængt plakater op, uddelt flyers, deltage i debatter og møde vælgerne på gaderne. Der er mange opgaver i en valgkamp – og vi vil gerne have din hjælp. Kontakt nedenstående, hvis du kan afsætte en dag eller nogle timer til at gøre en forskel.

Valgtilforordnet søges!
I forbindelse med Folketingsvalget er der brug for frivillige, der er med til at sikre, at valghandlingerne foregår korrekt, og som er med til udlevere og tælle stemmer op. De frivillige kaldes tilforordnede. Som tilforordnet vil du modtage en skattepligtig diæt på 1.215 kroner og fri forplejning på valgdagen.
Har du lyst til at give en hånd med torsdag den 18. juni – hører jeg gerne fra dig, så hurtigt som muligt på trine@sejlnet.dk eller 29 33 30 66

Grundlovsmøde
Fredag den 5. juni 2015 er det Grundlovsdag – en dag hvor vi fejrer demokratiet. Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag i Ørestad Bypark, hvor vi mødes klokken 12.00.

11256

Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men der vil være taler i løbet af dagen. Der er derfor lagt op til fejring i stor stil af grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfrihed, og at vi i det hele taget lever i et demokrati – men mon ikke Folketingsvalget vil fylde mest. Se mere om arrangementet her.

LA Dragør følges ad til arrangementet, så tag med. Skriv til bestyrelsesmedlem Annegrethe, hvis du har lyst til at tage med os andre – annegretheskov@gmail.com

De bedste hilsner

Trine Søe
Formand Liberal Alliance Dragør
29 33 30 66 / trine@sejlnet.dk

Referat fra vores generalforsamling

Referat fra Liberal Alliance Dragør Lokalforenings ordinære generalforsamling 4. maj 2015 kl. 19.00

Formand Trine Søe bød kort velkommen til de fremmødte.

1) Valg af dirigent og referent
Nathali Selmeczi Leth (Formand for LA i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten fandt, at mødet var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne og dermed lovligt.

Lasse Grosbøl (Næstformand i Københavns Storkreds) blev enstemmigt valgt til referent.

2) Valg af stemmetællere
Torben Kristensen blev valgt til stemmetæller.

3) Formandens beretning
Formand Trine Søe aflagde beretning om året i foreningen. Året havde været præget af at byrådsmedlem, tidligere borgmester, Asger Larsen var skiftet til LA. Det gav en god platform for at nå ud til borgerne i kommunen. Fokus for næste år er, at styrke foreningens struktur, så foreningen kan blive mere synlig og tiltrække flere medlemmer.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
Trine gennemgik regnskabet for 2014. Regnskabet er udført af storkredsens kasserer Niels Hammer-Jespersen, og revideret som en del af storkredsens regnskab af storkredsens revisor Troels B. Jensen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6) Godkendelse af budget
Formand Trine Søe fremlagde budget for 2015. Planen er, at foreningen sparer så meget som muligt op til KV17.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Trine Søe blev genvalgt som formand uden modkandidat.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Torben Kristensen
Annegrethe Skov
Thomas Koch (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)
Allan Lavridsen (ikke tilstede, havde fremsendt fuldmagt)

Der blev ikke valgt suppleanter.

8) Valg af kasserer, revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte at lade regnskabet føre af storkredsen, så kasserer forbliver kasserer for storkredsen Niels Hammer-Jespersen, og revisor forbliver storkredsens revisor Troels B. Jensen.

9) Eventuelt
Det blev foreslået, at der skulle være politisk drøftelse til næste generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede mødet.