Ordinær Generalforsamling 2019

Kære LA’er

ORDINÆR GENERALFORSAMLING LIBERAL ALLIANCE DRAGØR
Den ordinære generalforsamling i Liberal Alliance Dragør afholdes torsdag den 23. maj klokken 19.00, Køjevænget 46, 2791 Dragør.

Aftenens dagsorden ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
                a. Formand
                b. Næstformand
                c. Bestyrelsesmedlemmer
                d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 16. maj 2019.

TID TIL AT GENTEGNE?
Dit medlemskab: Har du endnu ikke gentegnet dit medlemskab ? Så skynd dig ind i medlemssystemet – og tjek gerne samtidig, om dine oplysninger om adresse og lignende stadig er korrekte.C

Trine Søe
Formand Liberal Alliance Dragør
29 33 30 66 / trine@sejlnet.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alle medlemmer af Liberal Alliance Dragør, bosiddende i Dragør kommune, inviteres hermed til ordinær generalforsamling, onsdag, den 23. maj 2018 kl. 19.00 på Køjevænget 46, 2791 Dragør.

Aftenens dagsorden ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
5. Godkendelse af budget
6. Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte process med henblik på at sammenlægge de 2 lokalforeninger LA Tårnby og LA Dragør.
6a. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 16. maj 2018.
Bestyrelsen byder på lidt forplejning.

Formanden kan kontaktes her: Trine Søe, 29333066

Vel mødt!

Liberale hilsner,

Liberal Alliance Dragør

Byggesager behandles i slowmotion og til hvilken pris

Jeg er helt med på, at Dragør Kommune skal være grundig og er grundig i deres sagsbehandling af byggesager. Men behøver det at ske i et tempo som nærmest er slowmotion? En gennemsnitlig sagsbehandlingstid af byggesager på 69 dage, syntes ikke at være i orden, dette gælder for såvel erhverv som private og det må kunne forbedres. Når man så i tilgift skal betale for tilgået tid af sagsbehandlingen, syntes det yderligere urimeligt med så lang sagsbehandlingstid. Det er efter min mening lige lovligt langsomt.

I Dragør Kommune tager en byggesagsbehandling i gennemsnit 69 dage for at få behandlet en byggesags tilladelse eller byggesags anmeldelse. Det viser tal fra 2017 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er mere en dobbelt så langsomt som den gennemsnitlige kommune, hvor byggesagsbehandlingstiden er 31,4 dage. Til sammenligning behandles en byggesag i Tårnby Kommune på 45 dage i gennemsnit.

Det er ærgerligt, for det går ud over såvel private og virksomheder.  Og kan påvirke virksomhedernes indtjening og konkurrenceevne. Et godt erhvervsklima er helt afgørende for at tiltrække og fastholde virksomheder, der kan skabe arbejdspladser og penge til borgernes velfærd.

Det er den enkelte kommune selv, der er byggemyndighed og dermed den instans, som behandler byggesager og udsteder byggetilladelser. Det er med andre ord noget Dragør Kommune rent faktisk kan gøre noget ved. Og det skal gøres bedre!

I Liberal Alliance i Dragør arbejder vi for at fjerne det unødvendige og overflødige bureaukrati – den langsommelige sagsbehandling er kvælende for initiativlyst og iværksætteri.

 

Med venlig hilsen

Asger Larsen

Spidskandidat for

Liberal Alliance.

 

Tid til forandring

Tirsdag den 21.november 2017 er der valg til Dragør Kommunes kommunalbestyrelse. Det er dig som borger der skal bestemme, om ikke tiden er kommet til forandring i byrådet. De seneste 4 år har især været præget af store forandringer i skolestrukturen. En struktur som de ansvarlige politikere der havde ansvaret for den katastrofale ændring, nu står i kø for at ville genoprette lige op til valget.
Jeg er kandidat for Liberal Alliance (LA) i Dragør kommunalbestyrelse. En af mine mærkesager er skole og undervisning. Jeg støtter 3 selvstændige skoler på 3 matrikler, med en selvstændig ledelse. En stemme på Liberal Alliance, -liste i, er en stemme på det arbejde jeg og LA´s øvrige 4 kandidater vil lægge for dagen, i den kommende kommunalbestyrelse, i bestræbelserne på at genoprette trivslen på Dragørs skoler.
Vi ønsker mere frihed til skolerne, så de bedre kan indrette deres hverdag på den måde, der er bedst for den enkelte skole. Kommunen skal ikke detailregulere folkeskolerne, men i stedet overlade et større ansvar til skoleledelsen. Det er ude på den enkelte skole, at beslutningerne træffes bedst. Lad lederne få lov at lede. Lad skolebestyrelserne og forældrene være med til at skabe skolen, sammen med den lokale ledelse, uden indblanding fra den kommunale forvaltning. Det tror Liberal Alliance, at der kommer de bedste skoler ud af.
Der skal være balance mellem skole og fritid, så eleverne også har tid til at være børn. Mange børn i Dragør har været nødt til at droppe deres fritidsbeskæftigelser, på grund af en lang skoledag. Det er dog en direkte følge af den ændrede folkeskolelov. Derfor undrer det os, at Dragør Kommune ikke har været blandt ansøgerne til en forsøgsordning, om en kortere skoledag, som Undervisningsministeriet har givet kommunerne mulighed for.
LA vil arbejde for, at få mere kvalitet i undervisningen. Folkeskolelærere er uddannet til at undervise i folkeskolen. Og det er dygtige lærere der underviser på Dragørs skoler. Der sker en konstant udvikling indenfor undervisningsmetoder og rent fagligt. Vi skal derfor sikre, at vores lærere hele tiden har den nyeste viden indenfor deres fagområder. Derfor skal efteruddannelsen af lærerne styrkes. Vi skal have tilliden til skoleområdet og respekten for lærerne tilbage.
Liberal Alliance støtter et privat- eller friskole initiativ i kommunen. Der er mange gode og progressive kræfter der er klar til, at løfte opgaven og dermed gøre Dragør endnu mere mangfoldig på uddannelsesområdet.

En stemme på Liberal Alliance, -liste i, er en stemme på mit arbejdet for at Dragørs skoler kommer på ret kurs.

Bent André Kofod
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance

Udvikling og vækst

Tirsdag den 10. oktober afholdt Dragør Erhverv, som optakt til kommunalvalget, en erhvervspolitisk høring hvor spidskandidaterne kunne fortælle om hvordan de i fremtiden vil arbejde for at skabe et mere dynamisk og bæredygtigt erhvervsliv i Dragør.

Klare holdninger fra Liberal Alliance

For at skabe mere vækst og dynamik for vort lokale erhvervsliv er sagen enkel, vort lokale erhvervsliv skal have færre offentlige omkostninger i form af mindre skatter, afgifter og ikke mindst lokale handelsafgifter. Her er Liberal Alliances klare bud på bedre muligheder for erhvervslivet.,

Offentlig erhvervsfremme skal ske ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet. Og det bør ske gennem lavere skatter og smidig offentlig administration – ikke gennem offentlige puljer til projekter, jobkonsulenter og andre quick-fix løsninger. Kommunen skal kun udføre kerneopgaver og ikke konkurrere med private initiativer. De bedste vilkår for erhvervslivet sikres gennem lavere afgifter, en lavere grad af regulering og en mindre bureaukratisk offentlig administration.

Dækningsafgifte skal væk.

Dækningsafgiften er konkurrenceforvridende, fordi det kun er godt halvdelen af kommunerne, som opkræver dækningsafgift af deres virksomheder, og der er store forskelle på størrelsen af afgiften. Dækningsafgiften er en særskat, og kommunen skal begrænse opkrævningen til et absolut minimum og ideelt helt fjerne den.

Lokale handelsafgifter.

Det lokale erhvervsliv pålægges en lang række kommunale afgifter, f.eks. stadeafgifter, udeserverings afgifter osv. Ved at fjerne eller sænke disse handelsafgifter forbedrer vi det lokale erhvervslivs generelle ramme vilkår til gavn for de erhvervsdrivende, borgerne og turister.  Afgifter er skadelige for erhvervslivet og bør derfor fjernes eller sænkes til et minimum.

Udligningsregler.

Både nettomodtagerkommuner og nettoyderkommunerne mister incitament til at føre en ambitiøs vækstpolitik. Når skattegrundlaget stiger som følge af ressourcestærke tilflyttere, nye virksomheder eller generel vækst, tager den kommunale udligning op til 92 % af de ekstra kommunale indtægter. Udligningen kan være en barriere for at sænke skatterne i kommunerne, fordi en ændret adfærd kommer udligningsordingen til fordel.  Sænker man f.eks. grundskylden i en kommune, og grundpriserne som konsekvens stiger, så stiger udligningen også. Ved at gøre udligningsordningen mere retfærdig, kan man ansvarliggøre kommunerne og dermed give dem incitamenter.

Byggesagsgebyrer.

Høje byggesagsgebyrer er skadeligt for byggeriet og dermed for væksten. Det bør være en kommunalpolitisk målsætning at have så lave byggesagsgebyrer som muligt. Det vil skabe incitamenter for at iværksætte byggerier. ¨Både for private og for erhvervslivet.

Liberal erhvervspolitik.

Det arbejder vi for i Liberal Alliance, virksomheder i vækst. Dragør skal være de selvstændiges paradis og dermed bliver Dragør hovedstadsområdets mest attraktive bopælskommune. Vi skal derfor have øget antallet af private arbejdspladser – både små og store. Og kommunen skal være konkurrencedygtig på både pris og service. Vi skal fremme privat erhverv i alle sektorer og i hele kommunen og kommunen skal så vidt det er muligt købe varer og ydelser lokalt. Erhvervsservice skal aktivt promovere virksomheder både i og uden for kommunen og vi skal tænke nyt og gerne kopiere de bedste ideer fra andre kommuner.

Med venlig hilsen

Asger Larsen

Spidkandidat for
Liberal Alliance   

 

KV17 af Asger Larsen

Asger Larsen, Tidligere Borgmester i Dragør.

Mit navn er Asger Larsen. Jeg er 64 år og spidskandidat for Liberal Alliance.

Jeg har i 24 år aktivt deltaget i det lokalpolitiske arbejde i Dragør Kommunalbestyrelse og valgte i januar 2015 at gå til Liberal Alliance.

”Tungtvejende grunde til at vælge Liberal Alliance”       

Asger Larsen, spidskandidat

Udvikling og vækst

Der var tungvejende grunde til at jeg i januar 2015 valgte Liberal Alliance. Liberal Alliance står for en lokalt orienteret politik, baseret på borgerlige/liberale værdier, som jeg også står for.

Klare holdninger til kommunens bæredygtighed og selvstændighed er alt afgørende for den fremtidige udvikling og må ikke være en stopklods for debat og dialog med borgerne. Alt for længe har ”politisk korrekthed” været præget af manglende tiltag som skal sikre lokalsamfundets fremtid og dermed borgernes muligheder for  

”mere frihed – lavere skatter – højere vækst og mindre bureaukrati”.

Liberal Alliances mål er at Dragør skal være den mest attraktive bopælskommune i Hovedstadsområdet.

Lokalt vil Liberal Alliance gennem det politiske arbejde for en positiv udvikling på de kommunale kerneområder og ikke mindst væsentlige og mærkbare forbedringer af den kollektive trafik. Alt for længe har den offentlig busbetjening været for dårlig, det skal der gøres noget ved..

Liberal Alliance står for fornyelse og nytænkning og vi vil fastholde de borgerlige partier på afgivne valgløfter og i det hele taget påvirke beslutningsprocesserne i så høj grad som muligt. Alt selvfølgelig i dyb respekt for Dragør særegenhed og lange kulturelle historie.   

Også i det landspolitiske perspektiv gør Liberal Alliance en forskel.

Liberal Alliances program er en forfriskende fornyelse og med en nutidighed, der er grundigt dokumenteret og bekræftet af mange af landets bedste og førende forskere, analytikere og økonomer.

Liberal Alliances program er holdningerne klare og en fast kurs er lagt, uden de mange populistiske kompromisser, vi desværre har set fra de øvrige borgerlige partiers side.

Hos Liberal Alliance finder man klare præcise holdninger på særligt fire områder;

”skattepolitik, gang i væksten, mindre bureaukrati og frihed med færre forbud og påbud”.

Med andre ord er Liberal Alliance er et nutidigt, moderne liberalt/ borgerligt parti. Liberal Alliance følger med tiden og har indset, at vi er nødt til, at have love, regler, erhvervsforhold, skatter og afgifter, der gør handelsnationen Danmark konkurrencedygtig i en global Verden, så vi kan bevare og udbygge den velfærd, tidligere generationer har skabt.  

Ved valget i november 2017 er det mit håb at vælgerne vil give Liberal Alliance et klart og styrket mandat til at få optimal indflydelse på beslutningsprocessen og dermed udviklingen i kommunen, dette til gavn for byens borger.   

Sæt kryds ved din spidskandidat Asger Larsen – valget er dit, det er dig der betaler.

Asger Larsen

Der er 100 gode grunde til at stemme på Liberal Alliance, her er der fire gode grunde.

”Mere frihed, Lavere skatter, Højere vækst og Mindre bureaukrati”.

Liberal Alliance ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for Dragørs borgere – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt. Målet er at Dragør skal være Danmarks mest attraktive bopælskommune.

Generalforsamling i Liberal Alliance, Dragør

I onsdags, den 3. maj 2017 afholdtes endnu engang den årlige generalforsamling i Liberal Alliance, Dragør. Den lokale partiforening, der etableredes i 2012, kort før sidste kommunalvalg i 2013, har i de forløbne år formået, at markere sig og være synlige i debatten i Dragør.

Året der gik
Generalforsamlingen foregik på Dragør rådhus og formand Trine Søe kunne byde velkommen til de fremmødte med en beretning, der bl.a. indeholdt omtale af de mange lokalpolitiske markeringer, Liberal Alliance, Dragør, har bidraget med i det seneste år, ikke mindst gennem vores spidskandidat, byrådsmedlem og tidligere borgmester Asger Larsen.

Formanden glædede sig meget over den konsensus og gode vilje, der præger lokalforeningen. Nye medlemmer er det også blevet til, og Trine Søe kunne konstatere, at bestyrelsen arbejder godt og aktivt sammen med Asger Larsen.

Liberal Alliance forsøger så, at sige, at være økonomiens vogter og sætter ofte fingeren på økonomisk uansvarlige forslag, kræver svar fra forvaltningen, når budgetter overskrides eller når vi får kritik fra de kontrolmyndigheder, der holder øje med kommunernes forvaltning.

Senest markerede vi os kraftigt i forbindelse med kommunens påtænkte (meget dyre) leje af private villaer til flygtninge, nogle med havudsigt. Det blev forpurret.

Det rundhåndede flertal i kommunalbestyrelsen har fremlagt forslag til anvendelse af hele 60.000 kroner til etablering af to helt simple vejbump, hvilket Liberal Alliance naturligvis har protesteret mod. Er hastighedsbegrænsningen nødvendig, må det kunne gøres billigere. Fordi der er likviditet, skal pengene ikke klattes væk.

Kommunen har ”for mange penge” i kassen. Nogle kommunalpolitikere ønsker, at bruge pengene, men vi ved, der kommer en dag, hvor renterne stiger og vi virkelig får problemer med kommunens store gæld, oprindelig skabt i Liste T’s tid ved roret i Dragør. Liberal Alliances Asger Larsen har således foreslået, at 40-50 millioner kroner af kommunens overskudslikviditet, anvendes til nedbringelse af kommunens gæld og et tilsvarende beløb til sænkning af grundskylden, en mærkesag for Liberal Alliance.

LA Dragørs nye bestyrelse
Trine Søe blev enstemmigt genvalgt til formand og Bent Kofod blev valgt til næstformand. Yderligere fem medlemmer blev valgt til LA Dragørs bestyrelse.

Kandidater til kommunalvalget
Blandt de tilstedeværende blev også valgt kandidater til KV17. Spidskandidat er Asger Larsen og desuden opstiller Torben Kristensen, David A.S. Jacobsen, Thomas Koch, Lau Laustsen og Bent Kofod. Interesserede medlemmer blev opfordret til, at søge opstilling på et kommende suppleringsmøde.
Asger Larsen er desuden opstillet for Liberal Alliance ved regionsrådsvalget.

Politisk drøftelse
Ved generalforsamlingerne er indført et fast punkt: ”Politisk drøftelse”, hvor debatten gik livligt. Desforuden afholdes de fleste bestyrelsesmøder gennem året åbne, således at medlemmerne kan få et godt indblik i, hvordan dagsordnerne er sammensat og hvordan møderne afvikles. Det skulle også gerne få flere til, at melde sig under det økonomisk ansvarlige liberale banner og måske endda få lyst til, at deltage i bestyrelsesarbejdet.

KV17, den 21. november 2017
Med vælgernes opbakning ved det kommende kommunalvalg, vil Liberal Alliance i endnu højere grad kunne medvirke til, at holde de gavmilde byrødder på dydens smalle sti, og dermed sikre Dragør en god økonomi; grundlaget for velfærd og selvbestemmelse.

Torben Kristensen

 

Kandidaterne til KV17

Ordinær generalforsamling & opstillingsmøde 2017

Kære medlem af Liberal Alliance Dragør

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling og opstillingsmøde i Liberal Alliance Dragør. Generalforsamlingen er et af årets højdepunkter i vores lokalforening. Her skal vi se tilbage på det forgangne foreningsår – og ikke mindst se frem mod det nye. Det er også her, vi vælger formand og bestyrelse for vores forening samt supplerer listen med kandidater til kommunalvalget i november måned.

Liberal Alliance i Dragørs generalforsamling afholdes:

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 på Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Vedhæftet er regnskabet for 2016, der er revideret og godkendt af Storkredsens revisor uden påtegninger samt bestyrelsens forslag til nye lokalforeningsvedtægter.

Dagsorden1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag (Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer)

6) Godkendelse af budget

7) Valg af en formand, samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter. (Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand). Kasserer rollen varetages af Storkredsens kasserer, hvis generalforsamlingen ønsker det.

8) Valg af kandidater til Liberal Alliance Dragørs liste til kommunalvalget 2017

– Spidskandidat er Asger Larsen.

9) Politisk drøftelse

10) Eventuelt

Husk at gentegne dit medlemskab
Har du endnu ikke fået gentegnet dit medlemskab?

Hvert eneste af medlem gør en forskel for Liberal Alliance. Du er med til at muliggøre, at vi kan føre effektive valgkampe, afholde arrangementer, sikre en aktiv politisk organisation – og forhåbentlig trække Danmark i den rette, liberale retning. Gentegning foregår via medlemsdatabasen. Og er du i tvivl om, om du har gentegnet, er det en god idé for en god ordens skyld at logge ind og kigge efter. Husk, at du skal have betalt kontingent for at have stemmeret og være valgbar på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Trine Søe, Formand Liberal Alliance Dragør
Tlf: +29 33 30 66

Opstillingsmøde KV17

valg-2-2013

Dragør Liberal Alliances medlemmer valgte den 13. oktober 2016 i overensstemmelse med vedtægterne spidskandidat til forestående kommunalvalg 2017. Som forventet blev Asger Larsen, tidligere borgmester, viceborgmester og byrådsmedlem gennem 20 år valgt som partiets spidskandidat og dette til stående bifald fra de mange fremmødte.

Ved Asger Larsens efterfølgende redegørelse for kommunens tilstand, stod det klart, at Dragør Kommune trods et privilegeret udgangspunkt står overfor væsentligste kommunale udfordringer ikke mindst i forhold til den kommunale økonomi, udvikling af rammevilkår for Dragørs erhverv samt forandringsledelse af den kommunale forvaltning. Betydelige udfordringer som kalder på fornyelse, nytænkning og borgerlige løsninger, men som samtidig skal have afsæt i Dragørs særegenhed og lange kulturelle historie.

Formanden for Dragør Liberal Alliance, Trine Søe udtaler: ”Asger er en stærk kandidat med mange års erfaring og en klar liberal linje. Asger vil, som tidligere bevist, kunne levere resultater ift. fælles borgerlig retning i kommunalbestyrelsen, og han besidder de rette politiske visioner for at kunne skabe en tiltrængt udvikling af Dragør til gavn for borgere og erhvervslivet. Jeg er meget tryg ved, at medlemmerne har valgt en så stærk kandidat”.

Dragør Liberal Alliance ser frem til kommunalvalget i 2017. Vi forventer udover de lokalpolitiske temaer en kommunal valgkamp præget af landspolitiske temaer så som boligbeskatning, arbejdsreformer, afbureaukratisering og selvsagt skattepolitik.

De øvrige kandidater til kommunalvalget 2017 vælges på et supplerende opstillingsmøde til foråret. Flere liberale kandidater forventes at følge trop og interesserede opfordres til at kontakte formand Trine Søe.